GEWERBELOFTS


Etage
-
-

Nr.Nr. FlächeFläche Miete 1. JahrMiete 1. Jahr Miete 2. JahrMiete 2. Jahr Miete ab 3. JahrMiete ab 3. Jahr NKNK

3. Obergeschoss

1331383.0 m²belegtbelegtbelegtbelegt
1331274.8 m²CHFCHFCHFCHF
1331151.3 m²belegtbelegtbelegtbelegt
1331058.8 m²belegtbelegtbelegtbelegt
1339143.0 m²CHF 1928CHF 2169CHF 2410CHF 300

2. Obergeschoss

1321383.0 m²CHF 1128CHF 1269CHF 1410CHF 180
1321274.8 m²CHF 1116CHF 1256CHF 1395CHF 170
1321151.3 m²belegtbelegtbelegtbelegt
13210 58.8 m² CHF 928CHF 1044CHF 1160 CHF 160
1329143 m²CHF 1912CHF 2151CHF 2390CHF 300

1. Obergeschoss (Niveau Reckholdernstrasse)

1311364.5 m² CHF 976 CHF 1098 CHF 1220 CHF 160
1311275.5 m²belegtbelegtbelegtbelegt
1311164.2 m²CHF 960CHF 1080CHF 1200CHF 160
1311075.8 m²CHF 1112CHF 1251CHF 1390CHF 170
131982.5 m²CHF 1212CHF 1364CHF 1515CHF 180